יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

תינכטוכיספה הניחבה ןורתפל םיפיט
הניחבה תארקל םיפיטה לכ ?רפתשהל ךרד שי םאה ?ןנוכתהל ךרד שי םאה ,אבו ברקתמ תינכטוכיספה הניחבה דעומ
6/07/06 11:40
לימודים טיפים לפתרון הבחינה הפסיכוטכנית
עבוק ןכ םשורה
.םולשב ןויארה תא רובעל תנמ לע םיפיט רפסמ םכרובע ונפסא .דמעומ לש הלבק יא וא הלבק יבגל הטלחה לבקל ךירצ ובש םוחת לכב טעמכ לבוקמו עודי ילכ םה םיישיא תונויאר
19/06/06 11:37
לימודים הרושם כן קובע
לוחכמו הקימרק ,תחלקמ
.רתוימ דחא טירפ ללגב לקלקתהש היטבמא רדח בוציע לע .םיטרפב יולת לכה דחיב תחלקמ םישועשכ םג
27/03/06 12:58 םיווקהמ דריש בצעמה :תאמ
לימודים מקלחת, קרמיקה ומכחול
קולבל ביבסמ ץורל
.ןיא לוכאל המ וליפא ,שואיי .םירזוחו ררקמל םיכלוה ,ןחלושה לע ןבלה ףדב םיהוב .ליחתהל םיחילצמ אלו תיבוציע המישמ םילבקמ ונחנא םימעפל
14/03/06 13:26 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
לימודים לרוץ מסביב לבלוק
קילק - תישילש םעפ
.בוציעל תיטנדוטס לש הרזע םעו ישילש ןויסינב קר םיחילצמ םהב םירקמ שי .ןושאר ןויסינב חילצמ לכה דימת אל
1/03/06 14:45 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
הסלס בטורב הקיימרופ
.המויא המקנו חבטמה ץופישל םיפיט ,חצרב האדוה ללוכש רופיס .הסלס דוקרל ךלוה בוציעל דרשמ תווצשכ
7/02/06 17:11 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
לצב קרמו הדרפה רדג
.ומצעמ הקיטמתמל טנדוטס ליצהל םילוכי אל ךודישו לצב קרמ ,דפקומ םינפ בוציע וליפא
31/01/06 11:15 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
חיטשל תחתמו לעמ
? חיטש ךירצ ללכב המל .קבאל יגרלא התא לכל ףסונבו ליבדה ףתושה לש הפקה ,לותח לש תורעש ,בלכ לש יפיפ
24/01/06 13:14 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
ןומריח תרונמ
.םייוכיסה תא לידגהל ידכ בוציעב שמתשהל ךיא - וישכעו ,הרדחב ולש םירוהל ףתושה תא תשריג ,הרידל ךילא החוראל התוא ןימזהל ןנכתמ התא
17/01/06 13:41 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
םמהמ הז המ ךליל לוגס
? תוכחל המל זא ,ךלש רדחה תא עובצל ליבשב הכירצ תאש המ לכ הז .טנדוטסו תשרבמ ,עבצ חפ
10/01/06 15:39 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
!םיאב םירוהה !םיאב םירוהה
.ךתוא תרבוש ררקמב ךלצא תוציצק םע ריס לע הבשחמה ,םעט זוחא ספא הנבל הניבגו רקלק תויכירפ לש עובש ירחא ,ינש דצמ לבא ,הלוכי תאש המכ תמחלנ זא .אובל הצור איהש תצחול אמיאו הרידל תסנכנ
3/01/06 10:59 םיווקהמ אציש בצעמה – ימרכ לבוי :תאמ
םיטנגמו עשי רסח טבמ
.הרוקש המב טולשל םכל ורזעיש םיפיט המכ הנה ,הלאכ םתא םא ?וכלשוה וב רדסה יפל םירדוסמ םיצפחהשכ ,יגולואיכרא רתא ומכ הארנ םכלש רדחה םאה ?רדס לע רומשל םילגוסמ אל םתא םאה
27/12/05 12:45 םיווק ןוכמ ,לכירדא ,ימרכ לבוי :תאמ
המולב הדודה לש הטימה
?תילמיסכמ תוחונל םכלש רדחה תא רדסל ידכב תעדל ךירצ המ ץמאמה ירחא זא .ררקמב יעצמאה ףדמהו ןולס שילש םג ,ןכ ,הא .ךלש דחא רדח קר השעמלש ךכ םיפתוש ינש םג שי ,ךלשמ שממ אל .ךלשמ הרידל ףוס ףוס תסנכנ ,םיתב ילעב לצא םיליפשמ תונויארו תועדומ תשילת ,םינופלט יבוביס ירחא
19/12/05 18:03 םיווק ןוכמ ,לכירדא ,ימרכ לבוי :תאמ
יאוש גנפה יפל בחרמה
.תמייק ןיידע םתעפשה ,ונידי לע וחכשנ וא וחלסנ רבכש םילימ וא ,םישעמב רבודמ םא הנשמ הז ןיא ,וב ושענש םישעמהו וב ורמאנש םירבדה תיטגרנא ונילע םינרקומ ,הנבמב ונתוהש תעב
5/07/05 21:19 גבס תליא :תאמ
?הרידל טפסנוק םירצוי ךיא
.תבצועמ הרידל התוא ךופהל ידכ םכדצמ ץמאמו העקשה תוחפ שורדת םיבוט םייזיפ החיתפ ינותנ הבש הריד .הרידה שופיח בלש אוה תבצועמו המיענ םייח תביבס תריציב ןושארה בלשה .תיבה תא בוזעל םתטלחה ,והז
19/06/05 16:29 ןובנ רימא 'רדא ,ןג-ןב יקימ 'רדא :תאמ
יאווש גנאפה י"פע תיבה בוציע
תיבה תא בצעל םכל ורזעיש תוצע רפסמ םכרובע ונטקל ?המל םתעדי אלו םכל םיענ אלש םתשגרהו תיבל םתסנכנש םכל הרק םאה
17/05/05 13:47 הנליא :תאמ
וב דמלנו הנבנ רדח
?המיענו תיטפמיס ,לכה לעמו תיביטקודורפ ,הקיזמ אלכ תננכותמו תבצועמ היהת ,ונלש הדובעה תביבסב תכשוממה הבישיהש ידכ תושעל ןתינ המ
28/11/04 12:08 בוציעל ילארשיה זכרמה – תיבה :תאמ
ונלש איהו הנטק הכלממ
וירחא ואוביש םירוטבו הז שדח רוטב תונעל הסננ תופסונ תובר דועו תולאשה לכ לע ?תוריקה תא עובצל עבצ הזיאב ?תורונמה תא תולתל הפיא ?רדחה תא בצעל ךיא
1/11/04 13:23 ןונבל דוהא :תאמ


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים