יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכון וינגייט

םיניינב 6-ב תוטימ 340

מעונות נוחים לרווחת התלמידים
םידימלתה תחוורל םיחונ תונועמ
.תונועמב םירגה םידימלתב בשחתמה םייח חרוא לע רומשל תנמ לע לכהו םיריידה ללכ תא םיבייחמה םיללכו ןונקת יפ לע םילהונמ םיטנדוטסה תונועמ .םירחא תוברת יעוריאו טרופס תויוליעפ ,תויורחת תובורק םיתיעל םיכרענ םהבש ,טרופסה ינקתמל הברקהמ םינהנ סופמקב תונועמה ירייד :באלק ירטנאקב םירוגמה תייווחל םימוד טייגניו ןוכמ לש תונועמב םירוגמה ,רחא סופמק לכבמ רתוי ילוא

המשרה

הדיירים נשאלים אם הם רוצים להפעיל חוג במעונות
תונועמב גוח ליעפהל םיצור םה םא םילאשנ םיריידה
.תונועמב גוח ליעפהל םיניינועמ םה םא םושירה ספוטב םיניינעתמה םילאשנ ,ףסונב .םהיתושקבל םאתהב םירוגמ םלוכל רשאל ץמאמ לכ םישועו ץובישל םיטנדוטסה תושקבב בשחתהל תלדתשמ תונועמה תלהנה .יפיצפס ףתוש םע ץבתשהל שקבל וליפאו ףדעומה ןועמה תא רוחבל ןתינ .םייטנוולר םיכמסמ ףוריצב ,תונועמב רויד לבקל םתשקבל םיקומינה תא וב םיבתוכו םושיר ספוט םיאלממ תונועמל םשריהל םיניינועמה

.ורזחוי אל המדקמהו םושירה ימד ,איהש הביס לכמ ,המשרה לוטיב לש הרקמב .םידומילה תנש ףוסב ורזחוי תוברעה ימד תונועמב םיקזנ ולגתנ אל םא .(םיקזנ תוברע ח"ש 150 ,םושיר ימד ח"ש 200) ח"ש 350 לש םולשת ףרצל שי ספוטה םע

.םייביטרופס םיגשיהב תונייטצהו םידומילב תונייטצה ,תיתרבח המורת ,ימונוקא-ויצוסה בצמה ,החפשמה ירוגמ קחרמ ,דומילה תנש :םינוירטירק פ"ע םירוגמל תואכזה עבקת (תוטימ 340) עציהה לע רבוג תונועמל שוקיבה םא

תונועמה הנבמ
.םילופכ םיתורישו תחלקמ ,חבטמ ,םיגזוממ םייגוז םירדח 3 הריד לכב - יקסניבולג ןיינב

.םיילמשח םייריכו ררקמ ,רויכ ,םידגב ןורא ,תואסיכ ינש ,תונחלוש ינש ,תוטימ יתש שי רדח לכב .חבטמ אלל םירדח 'סמל םיפתושמ םיתורישו תחלקמ םע ,םיגזוממ ,םייגוז םירדח םיללוכ - 'ג ,'ב ,'א םיניינב

.רוידה תמר לע תונעט הנלבקתת אל – תעד לוקישב טילחהל תנמ לע םוקמב רויס ךורעלו םידקהל ץלמומו ,ךכמ עמתשמה לכ לע ,םינשי םינאוורקה .(םישדח םירייד ללוכ אל) ךליאו הינש הנש ידימלתל םידעוימ - םינאוורק ירוגמ
.דועו יוקינ ילכ ,ןגזמ ,םייריכ ,ררקמ ,הארמ ,הטימ ,אסיכ ,ןחלוש שי ןווארק לכב

הריד רכש
:יגוז רדחב דיחיל (םינחבמ תפוקת ללוכ אל) םינושה תונועמב םידומילה תנש ךשמל תוריכשה יריחמ
.ח"ש 7,748 :יקסניבולג ןיינב
.ח"ש 6,820 :'ג,'ב םיניינב
.ח"ש 5,888 :םינווארק

.םימו למשח ,הנונרא יסימ תללוכ תונועמב םירוגמה תולע .עבק תארוהב םלשל רשפא ףסונב .תונועמה יריחממ החנה %5ל םיאכז הללכמב םיטנדוטס םניהש םיחא/םיאושנ וליאו %15 לש תפסות ומלשי הללכמב םיטנדוטס םניאש (יושנ גוז) גוז תב/ןב רשאכ .(יארשא וא םיק'צב) םימולשת 4-6ל קלחל וא ,תיאקנב הרבעהב ,(%3 לש החנה ןתנת) ןמוזמב םלשל ןתינ הרידה רכש תא

םיפסונ םיתוריש
.דועו האפרמ ,היינח ,האפרמ ,ראוד יתוריש ,טרופס תונח ,ןונזמו (תירשבו תיבלח) הירטיפק שי ףסונב .םיחונ םיריחמב ברעו םיירהצ ,רקוב תוחורא עיצמה ,לכוא רדח יתורישמ םינהנ טייגניו ןוכמ תונועמ ירייד

.דועו םיטרס ,תולמעתה ,הייחש ,לגרודכ ,לסרודכ :םינוש םימוחתב ברע יגוח תללוכה טרופסו תוברת תויוליעפ לש תנווגמ תינכות הליעפמ ,תונועמה דעו ףותישב ,תונועמה תלהנה


תונועמל טבמ
ישנן פעילויות רבות ושירותים לרווחת הדיירים
ישנן פעילויות רבות ושירותים לרווחת הדיירים
הנהלת המעונות וועד המעונות דואגים לסדר
הנהלת המעונות וועד המעונות דואגים לסדר
בחדרים נמצא הציוד הנחוץ לסטודנטים
בחדרים נמצא הציוד הנחוץ לסטודנטים

תונועמה דעוו תונועמה דרשמ

הנהלת המעונות דואגת לחיי היום יום של הדיירים
םיריידה לש םוי םויה ייחל תגאוד תונועמה תלהנה
.09-8639576 :סקפ ,09-8639572 :םירוריבל ןופלט .18:00-20:00 ,11:30-13:00 ,08:30-10:00 'ה-'א םימיב :הלבקה תועש .םירגלו םיניינעתמל עדימו םיטרפ תריסמבו תונועמה ירייד לש םוי םויב ייחב םיפטושה לוהינהו ןוגראה יאשונ לכב חפטמו יקסניבולג תיבב ןכוש תונועמה דרשמ
42902 :דוקימ ,הינתנ ,ינפוג ךוניחל טייגניו ןוכמב ,יקסניבולג ןיינב ,תונועמה תלהנה :תבותכ

.םיטנדוטסה ןאקידב םירזענ םה ךרוצה תדימבו הדיקפתב תונועמה תלהנהל השעמל םירזוע דעוה ירבח .רדסהו ןויקינה תקידבל םירדחב תורוקיב םעפ ידמ ךרוע דעוה .(תויחנהבו םילהנב איקב תויהל הבוח רייד לכ לכ) תונועמה ןונקת תא םירפמה םירייד שינעהל תוכז הלש תעמשמ תדעווכ םג דעוה לעופ ףסונב .תונושה תוברתה תולועפ ןוגראבו םיריידה תועצהבו תויעבב ןודל דעוה דיקפת .הנש ידמ םירחבנש םיריידה יגיצנמ בכרומ תונועמה דעו :תונועמה דעו


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים