יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
אוניברסיטת בר אילן

תויגוז תוריד רשעו ,םיניינב העבשב תוטימ 700-כ

פנימיית בנות א'
'א תונב תיימינפ
.םיאושנ תוגוזל תוריד 10 םיעיצמ תונועמה ,ףסונב .(תוטימ 186) םיטנדוטס ירוגמל םיניינב 2-ו (תוטימ 581) תויטנדוטס ירוגמל םיניינב 5 ללוכ תונועמה סופמק .תונוש תומר 3-ל םיגווסמה תונועמ הידימלתל העיצמו ,ןג-תמרל תיחרזמ תינופצ ,ץראה זכרמב תמקוממ הטיסירבינואה .ץראב םילודגה הלכשהה תודסומ םע תינמנ ןליא רב תטיסרבינוא

הלבקל םינוירטירק

פנימיית וולפסון
ןוספלוו תיימינפ
.רחא דמעומל רסמנ ומוקמו םירוגמל ותוכז לע רתוומכ בשחנ ,עבקנש ךיראתל דע םותח םולשת רבוש דרשמל ריבעה אלש טנדוטס .תונועמב רוידל ותואכז תדימ תא אטבמה דוקינ לבקמ טנדוטס לכ .וילא םיפרוצמה םיכמסמבו השקבה ספוטב טנדוטסה לש חווידה לע םיכמסנ הלא םינותנ .תורחא תודחוימ תוביסנו (םירוהה לש תישדוח הסנכה) ילכלכ בצמ ,הטיסרבינואב וידומיל םרט ימואל/יאבצ תורש ,תיבב הדימל תלוכי ,הטיסרבינואהמ דמעומה ירוגמ קחרמ :ןוגכ םינוירטירק לש לולקש תללוכ תונועמב רוידל תואכז תניחב

.ישיא ןויאר םירבוע םישדח םידמעומ .תיבה תוהמאו תובאמ תורישי ספוטה תא םילבקמ םיקיתו םיטנדוטס .'וכו בתכמ ,תישיא הינפ ,תינופלט הינפ ידי לע גישהל ןתינ ספוטה תא ."םיטנדוטסה תונועמב םירוגמל השקב ספוט" תועצמאב תעצבתמ תונועמל המשרהה

הטילקו ץוביש ,הבושת תלבק
.תונועמב םינפתמה תומוקמה תא סלכאל ,םתואכז תדימל םאתהב ,םילוכי הב םימושרהש ,דרוי דוקינ רדסב ,"הנתמה תמישר" תכרוע הדעוה .םירועריע תדעו ינפב ןוידל םירבוע םירוערעה .וז העיבק לע רערעל תורשפאה תנתינ םיטנדוטסל .םירוגמ םוקמ םהל אצמנ אלש םידמעומל תוילילשה תובושתה תוחלשנ טסוגוא שדוחב

.תיבה םא/בא ינפב הגצהל םישרדנה םיכמסמהו תונועמב הטילק ךילה טרופמ וז העדוהב .וצבוש ובש ןיינבל רשאב םילבקתמל העדוה תרסמנ ,םידומילה תנש תחיתפ ינפל השולש-םייעובשכ
.תינענ םתשקב םירקמה בורבו ,םהילע ףדעומה ןיינבב ץבתשהל שקבל םילוכי 'ג-ו 'ב הנש ידימלת

.תונועמב היהשה ילהנ םירבעומ הב םירייד תפיסא תמייקתמ םידומילל ןושארה עובשב ,ףסונב .רדחל חתפמ תלבק ,םירוגמל ףתושה תעיבק ,תונועמה ןונקתו תונועמב שומישל האשרה ןיגב תובייחתה לע המיתח ,רצק ןויאר :אבה רדסב תונועמב םיטנדוטסה תא םיטלוק תיבה תוהמאו תובא ,םידומילה תנש תליחת ינפלש עובשב

הריד רכש

פנימיית בנות ב'
'ב תונב תיימינפ
.('וכו םימ ,למשח) תוולנה תואצוהה תא ללוכ הרידה רכש .םימולשת העבראב ,םירוגמ ישדוח 9-ל הריד רכשב ביוחמ תונועמב םירוגמל לבקתמש טנדוטס

:הריד רכש תומר 3-ל םיקלחנ תונועמה

.דיחיל רדח רובע שדוחב ח"ש 1,314 וא םיפתוש ינש לש רדח רובע שדוחב ח"ש 820 - "סורג" ,"ןוספלוו"ו "ןמרש" ,"ןואג" תונועמ :'א המר
.דיחיל רדח רובע שדוחל ל"ש 1,111 וא תופתוש שולש לש רדח רובע ח"ש 632 ,תופתוש יתש לש רדח רובע שדוחב ח"ש 710 - "'ב תונב" ,"'א תונב" תונועמ :'ב המר
.דיחיל רדח רובע ח"ש 1,040 וא םיפתוש ינשל רדח רובע שדוחל ח"ש 650 - םינבל "למרכ" תונועמ :'ג המר
.שדוחב ח"ש 2,300 ומלשי ("סורג" תונועמ) םיאושנ תוגוז

.ומוקמ תא חיטבהל תנמ לע המדקמ םולשתב ביוחמ תונועמל לבקתה רשא טנדוטס .ןכרצל םיריחמה דדמל םידומצ הרידה רכש ימולשת .הנש ךשמל הרידה רכש תא ןאקידה תכשל ףותישב הטיסרבינואה תלהנה תעבוק הנש לכב

03-5318392 :ןופלט ,11:30-14:00 תועש ,'ה-'א םימי :םירוריבל ןופלט


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים