יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
המכללה האקדמית בית ברל

םירדח 180-כ

מכללת בית ברל
לרב תיב תללכמ
.הללכמה ירגוב רובע רדחו ,(גוז-תב/ןבו תי/טנדוטס) גוזל רדח ,םיטנדוטס ינשל רדח ,דדוב טנדוטסל רדח :םיגוס העבראל םיקלחנ םירדחה .םירדח 180-כ םיליכמו ,סופמקה חטשב םיאצמנ הלש םיטנדוטסה תונועמ ירדח .אבס רפכ ריעל ךומס םיידי בחרו קורי סופמקב תאצמנ לרב תיב תללכמ
.תובורקה םינשה ינפ לע גורדשו ץופיש ךילהתב םיאצמנ תונועמה

תונועמה הנבמ
.('ו ףגא דע 'א ףגא) ב"אה תויתוא יפל םיארקנה ,תונועמ ירדח לש םיפגא השיש םיאצמנ סופמקב
-ןרוא תיב
.(ןגזמ ןיא) היירפס םע ןחלוש ,ןורא ,הטימ ,ררקמ רדח לכב -םירדח 21 'א ףגאב
.םיפתושמ םיתורישו תוחלקמ ,חבטמ
.ןורא ,הטימ ,היירפס םע ןחלוש ,תחלקמ ,םיתוריש ,ןוחבטמ ,ןגזמ רדח לכב -(םיצפושמ) םירדח 21 'ב ףגאב
.ןורא ,הטימ ,היירפס םע ןחלוש ,תחלקמ ,םיתוריש ,ןוחבטמ ,ןגזמ רדח לכב .םירדח 48 לכה ךס -סדה תיב
.(לכה ךס םינבמ ינש) ףתושמ חבטמ שי הנבמ לכל .(ןגזמ ןיא) ןורא ,הטימ ,היירפס םע ןחלוש ,תחלקמ ,םיתוריש ,ררקמ רדח לכב .םירדח 40 לכה ךס - 'ו ףגא -לקד תיב
.היירפס םע ןחלוש ,ןורא ,הטימ ,םיתוריש ,תחלקמ ,ןוחבטמ ,ררקמ ,ןגזמ רדח לכב .םירדח 15 לכה ךס -'ג ףגא -בורח תיב
.ןורא ,הטימ ,היירפס םע ןחלוש ,תחלקמ ,םיתוריש ,ןוחבטמ ,ןגזמ רדח לכב .םירדח 28 לכה ךס -ינמרג-ילארשי תיב

הריד רכש
.תוישיא תוינפל םאתהב הזוח תכראה תורשפא ןתנית .עבק תארוהב הבגייו ינוי דע רבוטקוא םישדוח ,האלמ םידומיל תנשל אוה םולשתה .אצמנ אוה ובש ףגאהו ,רדחה גוס יפל עבקנ תונועמב הרידה רכש

:םה הרידה רכש יריחמ ,םידומצ םה םיתורישה ירדח םהבש ,ינמרג-ילארשי תיב ,סדה תיב ,('ב ףגא) ןרוא תיבב
ח"ש 1,716 :רדחב דיחיל ריחמ -
.ח"ש 2,288 גוזל כ"הס ,ח"ש 1,144 :(יגוז) ףתושמ רדחב דיחיל ריחמ -

:םה הרידה רכש יריחמ ,םיפתושמ םה חבטמהו םיתורישה ירדח םהב םירדחב ,('א ףגא) ןרוא תיבב
ח"ש 929 :רדחב דיחיל ריחמ -
.ח"ש 1,310 גוזל כ"הס ,ח"ש 655 :(יגוז) ףתושמ רדחב דיחיל ריחמ -

:םה הרידה רכש יריחמ ,ףתושמ חבטמה םהב םירדחב ,לקד תיבב
.ח"ש 1,256 :רדחב דיחיל ריחמ -
.ח"ש 1,644 גוזל כ"הס ,ח"ש 822 :(יגוז) ףתושמ רדחב דיחיל ריחמ -

:םה הרידה רכש יריחמ ,םידומצ םה םיתורישה ירדח םהבש םירדחב ,בורח תיבב
.ח"ש 1,475 :רדחב דיחיל ריחמ -
.ח"ש 1,858 גוזל כ"הס ,ח"ש 929 :(יגוז) ףתושמ רדחב דיחיל ריחמ -

.םושירה תדיחי רושיאל הפופכ וז תואכז .םיטנדוטסה תונועמב הרידה רכשב %50 לש הבוגב החנהל יאכז הלבקה ינותנב םיהובג םיגשיה לעב שדח טנדוטס

המשרה
.רבמטפסב 30-ה דע השקבה תא ושיגי םישדח םיטנדוטס .הנש לכב ינויב 15-ה דע םתשקב תא ושיגי ,האבה הנשב תונועמב רוגל םיניינועמה ,םיכישממ םיטנדוטס

רגניטא תינורל השקבה תא ושיגי תונמאל השרדמהמ םיטנדוטס .44905 ,לרב תיב ראוד ,לרב תיב תימדקאה הללכמה ,םיטנדוטסה טנאקיד ידיל ליגר ראודב וא 09-7476389 סקפב ,(ליימ ותואב םיפרוצמ םירושיאהו השקבה ספוטשכ) dekanat@beitberl.ac.il :ל ינורטקלאה ראודב ריבעהל ןתינ םירושיאהו השקבה ספוט תא .דומילה רכש לש ןושארה םולשתה לע הלבקה לש קתעה ףרצל שי תונועמב ץובישל השקבה ספוטל
09-7478735 :סקפ ,09-7478706 :ןופלט

השקבה רושיא
.השקבה הלבקתה ובש דעומהמ םייעובש ךות טנדוטסל תוחלשנ השקבל תובושתה
:םולשת תויורשפא .תשרדנה המדקמה תא םלשל טנדוטסה לע ,תיבויח הבושת תלבק םע
2 רעש ,רמיצ זכרמ ,7 ןיגב םחנמ תורדש בוחר ,מ"עב תועקשהו הינב עלסה ןרוא :תבותכל חלשיש עלסה ןרוא תדוקפל ק'צ תועצמאב .1
.77456 דודשא
.08-8552974 :ל סקפב ריבעהל שי ןופלטו םש ףורצב הרבעהה ספוט תא .651287 ןובשח ,658 ףינס ,"מ"עב תועקשהו הינב עלסה ןרוא" םש לע םילעופה קנבב ןובשחל תיאקנב הרבעה תועצמאב .2

.ותואכז תא טנדוטסה שמימ אל םא םג ,רזחות אל ןכ לעו השקבב לופיט ימד הווהמ המלושש המדקמה .תונועמל ותואכז ללשית – ןמזב הלבקה תא חלשי אלש טנדוטס

.יונפ םוקמ סיסב לע םיטלקנ םקלח רבמבונ שדוחב .םיניתממה תמישרל םירבוע 'א בלשב םתואכז הרשוא אלש םיטנדוטס

הטילקו ץוביש
.סולכאה תויורשפאל ףופכב ,טנדוטס לכ לש תוישיא תושקבבו םיידוחייה םיכרצב תובשחתה ךות עצבתי םירדחב םיטנדוטסה ץוביש

.ב"צמה רושיקב ספוטה תא דירוהל ןתינ .םיבייחמ תוגהנתה יללכו טנדוטסה תויוכזו תובוח ,םיריידה יפלכ הללכמה תוביוחמ תונועמב חוריאל האשרהה תפוקת לע עדימ ללוכ םכסהה .םותח "חוריא םכסה" ספוט תאו ,ח"ש 250 ךס-לע ןודקיפ ק'צ ,המדקמה רבוש קתעה תא ןכו ,הטימל םיעצמ ללוכ ,ולש ישיאה דויצה תא ומע איבהל טנדוטסה לע הטילקה םויל .תונועמב םיטנדוטס תטילק ימי םימייקתמ םידומילה תנש תליחת ינפל עובשכ

.סולכאה תויורשפאל ףופכ ,טנדוטס לכ לש תוישיא תושקבבו םיידוחייה םיכרצב תובשחתה ךות עצבתי םירדחב םיטנדוטסה ץוביש


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים