יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
אוניברסיטת תל אביב

םיניינב העבשב תוטימ 950-כ

ככר אנטין בכניסה לאוניברסיטה
הטיסרבינואל הסינכב ןיטנא רככ
.תירוביצה הרובחתה תועצמאב ריעה זכרמל העגהל תובר תויורשפא ובש ,ישאר העונת ריצ לע םיאצמנ תונועמה .םיטנדוטסל עיצמ אוהש תוינקהו הדעסהה ,יוליבה תויורשפא לכ םע ,ביבא-תמר ןוינקמ הכילה קחרמב אוה תונועמה םוקימ ,ףסונב .ןייטשנייאו ןונבל תובוחרה תניפב ,ביבא-תמרב הטיסרבינואה סופמק לומ םימקוממה ,םיהובג םיניינב העבש ללוכ ביבא-לת תטיסרבינוא לש לודגה תונועמה םחתמ

תונועמה הנבמ
.ןחלושו ןורא ,הטימ :יסיסב טוהיר שי םמצע םירדחב .תחלקמו םיתוריש ,לכוא תניפ ,זג םייריכ ,ררקמב רזבואמ חבטמ הריד לכב .םירדח 4 תונב תורידה וב F ןיינב טעמל ,רדח לכב םירייד 2 םירג ןהבש ,םירדח 2 תונב תוריד םיניינבה לכב .A,B,C,D,E,F,G :יזעולה ב"אה תויתוא יפל םיארקנה ,םיניינב העבשב םירוזפה םירדחב םיטנדוטס 950 םינילמ ביבא-לת תטיסרבינוא תונועמ

םיריידל םיתוריש
:םיתוריש ןווגמ םידמוע תונועמה ירייד םיטנדוטסה תושרל

(F4 ןיינב ףתרמב) םיבשחמ רדח -
.הפק תניפו םירפס ,ואדיו ,םוליצ תנוכמ ,היזיוולט ובו (G ןיינבב) םירייד ןודעומ -
(F3 ןיינבב) רשוכ רדח -
דומיל תתיכ -
(G ןיינבב) טקרמרפוס -
(E ןיינבב) הירטיפק -
(G ןיינבב) "סוקופה" ןודעומ -

.17:00-19:00 תועשב 'ד -ו 'א םימיב החותפו 1 הסינכ ףתרמב E ןיינבב תאצמנ תונחה .םירפסו בוציע ירזיבא ,לק טוהיר ,למשח ירישכמ ,תיב ילכ ,חבטמ ילכ :ח"ש 50 דע לש ילמס ריחמב היינש-די םיצפחו דויצ שוכרל ןתינ הבש "היטפמיסו הפק" תונחה םג תאצמנ תונועמה םחתמב

הרידה רכש
.(שדוחל ח"ש 200-כ לש תפסות) הנונראו םימ , למשח ללוכ וניא תונועמב הרידה רכש .תיצורע ברה היזיוולטהו טנרטניאה יתורישב שומישה תא ללוכ הז םוכס .(ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ) שדוחל ח"ש F 1,618 ןיינבבו (ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ) שדוחל ח"ש 1090-כ אוה תונועמב הרידה רכש

הלבק
:םיאבה םינוירטירקה יפ לע תעבקנ תונועמל תואכזה .תוחפל %60 לש הבוגב םשרמל זכרמב דומיל רכש םולשתב םיבייחה ,הטיסרבינואב ימדקא ראות תארקל םידמולה ,ןיינמה ןמ םיטנדוטס ,לארשי יחרזאל םידעוימ םיטנדוטסה תונועמ
.םירוהה ירוגמב תופיפצ וא םירוהה ירוגממ קחרמ -
.םידומיל סמוע -
.םינויצה הבוג -
.(םידומילה תליחת דעו רורחשה םוימ םינש שולש דע) ימואל וא יאבצ תורש -
.תונועמב תוהשה ךשמה יבגל תעבוק תונועמה תלהנה לש תקמונמ תעד תווח .תואכזה דוקינ דרוי תונועמב ררוגתה טנדוטסהש הנש לכ לע :תונועמב םימדוק םירוגמ -
.טנדוטסה לש ילכלכה בצמב תינתומ הניא תונועמב םוקמ תלבקל תואכזה -
.ביבא לת תטיסרבינוא לש םיטנדוטסה ינפב קר םיחותפ תונועמה -

םיפסונ םיטרפ
תונועמה תלהנה
ןייטשנייא תונועמ ,G ןיינב
03-6408333 :ןופלט
03-6413671 :סקפ
08:00-14:00 ןיב 'ה-'א םימי :הלבקה תועש

:םיטנדוטסה טנאקד
201-205 רדח 'ב המוק ,לשטימ ןיינב
03-6408067 :ןופלט
09:00-13:00 ןיב 'ה-'א םימי :הלבקה תועש

המשרה ילהנ
.השקבה ספוטל רבעמ ןייע םישרדנ םירושיא לעו ףסונ עדימ .םיטנדוטסה טנאקדב ילכלכ עויסו תוגלמ רודמל חולשל שי (םישרדנ םירושיא ללוכ) אלמה השקבה ספוט תא .ספוטה תא וחלשיש שקבלו (247 החולש 03-6410351 :לט) ןונוידל רשקתהל תורשפא םג תמייק ,ףסונב .הטיסרבינואה תיירקבש לשטימ ןיינבב וא "ןונויד" תונחב ילמס ריחמב שוכרל ןתינ ותוא ,המשרה ספוט תשגה תועצמאב השעית המשרהה

:תושקבה תשגהל םידעומ ינש םימייק
31/7 -ה דע :'א דעומ
31/8 -ה דע :'ב דעומ

.'ב דעומ רחאל השקב שיגהל םיאשר ,הטיסרבינואל רחואמ ולבקתהש םישדח םיטנדוטס

םיטנדוטסה תדוגא תונועמב םירוגמ
.ןויקינ יתורישו תועש 24 החטבא יתוריש ,דומיל תתיכ ,םיטנדוטס ןודעומ ןיינב לכב .הטיסרבינואהמ רצק הכילה קחרמבו םיירחסמ םיזכרמ תברקב ,ביבא תמרב םימקוממ םיניינבה .הטיסרבינואב םיטנדוטסה תדוגא לש תילכלכה הרבחה ,"סכנ" י"ע םילעפומה "יקצדורב"ו "ןמלימ" תונועמ יניינבב רוגל םילוכי א"ת 'ינואב םיטנדוטס ,המצע הטיסרבינואה ידי לע םילעפומה םיטנדוטסה תונועמ דצל

ןמלימ תיב
.ןיווללו ןופלטל רוביח תדוקנו ןוחבטמ ,םיתוריש ,תחלקמ ,זג ,למשח דוד הריד לכב .הטיסרבינואהו ביבא תמר ןוינק תברקבו ביבא תמרבש רוגאט ירחסמה זכרמה דצל םקוממ ,תומוק הנומש ןב ןיינב

.(שדוחל ,דבל רדחב דיחיל ח"ש 1200 ;שדוחל ,םיינש לש רדחב דיחיל ח"ש 920) .םיפתוש השולשל המיאתמו דדוב רדחלו יגוז רדחל תקלוחמה םירדח ינש תרידו ,(שדוחל םדאל ח"ש 1020) גוזל וא םיפתוש ינשל המיאתמה רדח תריד :תוריד יגוס ינש ןיינבב

.הנונראהו למשחה ימולשת רובע ,שדוחב םילקש 175 ףיסוי טנדוטס לכ הרידה רכשל ףסונב .םיוולנ םיתורישו םימ ,זג ימולשת ללוכ תורידה לכב הרידה רכש

יקצדורב תיב
:םיפגא השולש ןיינבב .הטיסרבינואהו ןוינקה ,יקצדורב ירחסמה זכרמה תברקב םמקוממה ביבא תמרב םיניינב סקלפמוק

.שדוחל םילקש 1,200 אוה דדוב רדחב דיחיל ריחמהו שדוחל םילקש 920 אוה םיינש לש רדחב דיחיל ריחמה ,םיפתוש השולשל המיאתמו דדוב רדחלו יגוז רדחל תקלוחמה ,םירדח ינש תרידב .שדוחל םילקש 1,020 אוה דיחיל ריחמה ,גוזל וא םיפתוש ינשל המיאתמה ,רדח תרידב .ןיווללו ןופלטל רוביח תדוקנ ,זג ,םיתוריש ,תחלקמ ,ןוחבטמ הריד לכבשכ םירדח ינשו רדח תוריד ףגאב :R ףגא

.שדוחל םילקש 900 -םיינשל רדחב דיחיל ריחמה .ןיווללו ןופלטל רוביח תדוקנ ,למשח דוד ,תחלקמו זג ,םיתוריש,חבטמ הרידב .םיטנדוטס ינש םינכתשמ רדח לכב םירדח ינש תוריש ףגאב :S ףגא

.שדוחל םילקש 900 אוה םיינש לש רדחב דיחיל ריחמה .המוק לכל םיפתושמ םיתוריש ןיינבב .ןיווללו ןופלטל רוביח תדוקנ ,זג ,תחלקמ ,ןוחבטמ הריד לכב .גוזל וא םיפתוש ינשל תומיאתמה רדח תוריד :P ףגא

.הנונראהו למשחה ימולשת רובע שדוחב םילקש 175 ףיסוי טנדוטס לכ הרידה רכשל ףסונב .םיוולנ םיתורישו םימ ,זג ימולשת ללוכ תורידה לכב הרידה רכש

םיפסונ םיטרפו המשרה ילהנ
milgot@post.tau.ac.il :ליימב וא 03-6407659 ןופלט :םיפסונ םיטרפל .םירוגמה תריחבב תופידע ןתנית םשריהל םימידקמל ,הכוז םדוקה לכו לבגומ תומוקמה רפסמ .ספוט תועצמאב המשרהה
"יקצדורב"ו "ןמלימ" תונועמל המשרה ספוט


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים