יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
המרכז האוניברסיטאי אריאל

הביבסה יבושייב םירוגמ וא ,סופמקב תוטימ 2000-כ

בניין המעונות בקמפוס המכללה
הללכמה סופמקב תונועמה ןיינב
.הובג אוה שוקיבה ךא ,םהל קוקזה טנדוטס לכל םירוגמ תונורתפ אוצמל ותלוכיבש לכ השוע אוה יכ ריהצמ זכרמה .םיאושנ תוגוזל םג תונורתפ שי .העברא וא םיטנדוטס ינש ,דחא טנדוטס - ץובישהו םיכרצה יפ לע - תוסלכאמה ,רויד תודיחי 460 הבו הלודג םינאוורק תנוכש זכרמה יניינבל הדומצ םהילא ףסונב .א"כ תוטימ 150-כ םהבש תונועמ ינבמ ינש םיאצמנ סופמקה ךותב .הביבסב םיבר םיבושייב ןכו סופמקב תונועמה ימחתמב :תונווגמ םירוגמ תויורשפא וב םידמולה םיטנדוטסל עיצמ ןורמושב לאירא ימדקאה זכרמה

הלבקו םושיר
.טנדוטסה ץבושי םירוגמ גוס הזיאב טילחהלו לוקשל תוכזה תא ומצעל רמוש זכרמה .('וכו םיניינב ,ןווארק) רוגל ןיינועמ אוה תונועמ וליאב טנדוטסה ןייצמ ומצע ספוטבשכ המשרה ספוט אלממ תונועמב ןיינועמה טנדוטס לכ

.תונועמה םחתמל הדיריו הסינכ רושיא תלבקו האשרה הזוח לע םותחלו תונועמ תקלחמ לא עיגהל שי חתפמ תלבקל .דומילה רכש םולשת תא רידסהל טנדוטסה לע דעומה ותוא דע .םידומילה תליחת ינפל םייעובשכ ליחתמ תונועמה סולכא

03-9069043 :סקפ 03-9067647 ,03-9069111 :ןופלט :םיפסונ םיטרפ
meonot2@ariel.ac.il - תונועמה דרשמ

םירוגמ תויורשפא
.םיטנדוטסה ןאקד רושיאב קר ןתניי הז גוסמ ןאוורק .חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ + םיתוריש הארמ ,אסיכ ,ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ :תללוכה ,דיחי טנדוטסל רויד תדיחי :וידוטס ןאוורק

.חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ + םיתוריש הארמ ,תואסכ 2 ,תונחלוש 2 ,םידגב ןורא ,תוטימ 2 :תללוכה .םירדח ינש תב הדיחי :יגוז ןאוורק

.חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ + םיתוריש ,הארמ ,תואסכ 2 ,ןחלוש ,םידגב ןורא ,תוטימ 2 ללוכה הניש רדח ,םירדח ינש תב הדיחי :(יושנ גוזל) יגוז ןאוורק

.חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמ ,ןולס ,תחלקמ + םיתוריש תואסכ 4 ,תונחלוש 3 ,םידגב תונורא 2 ,תוטימ 4 םיללוכה הניש ירדח 2 םע ,םירדח השולש תב הדיחי :הייעיבר ןאוורק

.חבטמ תונוראו זג םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ + םיתוריש תואסכ 4 ,תונחלוש 4 ,םידגב תונורא 3 ,תוטימ 3 םע הניש ירדח 3 תללוכה םירדח העברא תב הדיחי :רפושמ ןאוורק

:תונועמ ןינבב רדח

.תוגזוממ תוריד ,ןולס ,חבטמ תונוראו למשח םייריכ ,ררקמ רזבואמ חבטמ ,תחלקמ + םיתוריש תואסכ 4 ,תונחלוש 3 ,םידגב תונורא 2 ,תוטימ 4 םיללוכה הניש ירדח 2 :תללוכה .םירדח השולש תב הדיחי -101 תונועמ ןיינב

.חבטמ תונוראו םיילמשח םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ+םיתוריש ,תואסיכ 4 ,תונחלוש 4 ,םידגב תונורא 3 ,תוטימ 3 םע הניש ירדח 3 תללוכה םירדח העברא תב הדיחי :הייעיבר - 102 ןינב

.חבטמ תונוראו םיילמשח םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ+םיתוריש ,תואסכ 4 ,תונחלוש 3 ,םידגב תונורא 2 ,תוטימ 4 םע הניש ירדח ינש תללוכה םירדח השולש תב הדיחי :היישילש - 102 ןינב

.םיטנדוטסה ןאקד רושיאב קר ןתניי הז גוסמ רדח .חבטמ תונוראו םיילמשח םייריכ ,ררקמ םע רזבואמ חבטמו ןולס ,תחלקמ+םיתוריש ,הארמ ,אסיכ ,ןחלוש ,םידגב ןורא ,הטימ תללוכה דיחי טנדוטסל רויד תדיחי :וידוטס - 102 ןינב

סופמקה םחתמב הריד רכש
:למשחו םימ תכירצ לע םולשת םיללוכ םניא םיריחמה
.םדאל ח"ש 860 ,םירייד 4 םע רדחל - 101 ןיינב
.םדאל ח"ש 880 ,םירייד 4 םע רדחל - 102 ןיינב
.םדאל ח"ש 1,200 ,םירייד 3 םע רדחל -102 ןיינב
.םדאל ח"ש 1300 ,וידוטסל - 102 ןיינב
.םדאל ח"ש 530 - הייעיברל ןווארק
.םדאל ח"ש 900 - היישילשל ןווארק
.םדאל ח"ש 620 -יגוז ןווארק
.םדאל ח"ש 1,000 - וידוטס ןווארק
.םדאל ח"ש 1,100 - יאקירמא וידוטס ןווארק
.םדאל ח"ש 850 ,םירייד 2-4ל - ריעב תוריד
.ח"ש 2025 - 1550 - םידלי אלל םיאושנ תוגוזל תוריד

.שדוחל ח"ש 60 -למשח תמדקמ
.שדוחל ח"ש 45 -םימ תמדקמ


תונועמה יניינב לע טבמ
במעונות קיימים מתקני שירות שונים לסטודנטים
במעונות קיימים מתקני שירות שונים לסטודנטים
במתחם: מכבסה, מכולת, בית כנסת ומועדון
במתחם: מכבסה, מכולת, בית כנסת ומועדון
יישובי הסביבה השמחים לאכלס סטודנטים
יישובי הסביבה השמחים לאכלס סטודנטים

טנדוטסל םיתוריש
.ילמס םולשתב ,תונועמה םחתמב הינח יוותל םיאכז בכר םהירוה תולעבב וא םתולעבבש תונועמה ירייד .םינאוורקלו תונועמה יניינבל דומצב היינח תומוקמ שי םיטנדוטסה תונועמב :הינח

.הסיבכ תקבאב דייטצהל טנדוטסה לע .תונועמה ירייד לש ישפוח שומישל םישביימו הסיבכ תונוכמ םיללוכו הממיה תועש לכ ךשמב םיחותפ תונועמב הסיבכה ירדח :הסיבכ

.לגסהו םיטנדוטסה שומישל תונועמה םחתמב םקוממ תסנכה תיב :תסנכ תיב

."קזב" תרבח ידיב םניה תוירחאהו תורישה .תונועמ תקלחמ ךרד ןופלטל רוביח עצבל ןתינ .תונועמה לכב ןופלט וקל תיתשת תמייק :ןופלט וק

.םניחב יטוחלא טנרטניא םייק תונועמה לכב :ריהמ טנרטניא

.(תבשב אל) עובשה תומי לכב החותפ ,תונועמה םחתמב תאצמנ :תלוכמ

.דבלב תונועמה דרשמ לש הקוזחתה ידבוע י"ע ונקותי הקוזחת תולקת :הקוזחת


...טבמ דועו
ניתן לבחור בין סוגי הקראוונים השונים
ניתן לבחור בין סוגי הקראוונים השונים
מספר המקומות במעונות גדול אך מוגבל
מספר המקומות במעונות גדול אך מוגבל
צוות המעונות דואג לקיום חיי לילה תוססים
צוות המעונות דואג לקיום חיי לילה תוססים

תופסונ םירוגמ תויורשפא
.ימוקמה שרדמה תיבב םידומיל וא ,תויובשייתהב הרימש תבוחב תופתתשה ,הליהקב תויתובדנתה תודובע עוציבב םיכורכ הלא תונורתפ םירקמה ןמ קלחב .זכרמל תוכומסה תויולחנתהב םיעצומה םיפסונ רויד תונורתפב שומיש תושעל םינמזומ לאירא יאטיסרבינואה זכרמב םיטנדוטס

.םיבשחמ תתיכו ,םיטנדוטס ןודעומ ,טקרמינימו הסיבכ יתורישמ םינהנ םיטנדוטסה .תיתליהקה תוליעפה תא לעופב םיעצבמהו חופת רפכל םהירוגמ תבותכ םיריבעמה םיטנדוטס לע קר םילח הלא םיאנת .תוישדוח תועש 4 :תיתליהק תוליעפ .שדוחב ח"ש 65 וא תועש 6 :הרימש תבוח .הכירצ יפל זגו למשח ,םימ .הצעומה תויחנהל םאתהב הנונראמ יקלח רוטפ םע ,םיאושנו םיקוור םיטנדוטסל םירוגמ :חופת רפכ

.(רושיאל ףופכ) .לארשי תשרומב תוימדקא תוכז תודוקנכ םירכומ םירועישהמ קלח לאירא תללכמב םיטנדוטסל .שרדמה תיבב תויעובש דומיל תועש 10 תוחפל :תושירדה .תינרות-תירפכ הריוואב דעלג תווחב םירוגמ – םיקוורל .השעמה ייחבו הימדקאב הרותה ישנא םילקתנ םהב תויתכלהו תוינומא תויגוס םע תודדומתהה לע ןתניי דחוימ שגד .הימדקאב דומילה םע דחי ינומא-ינרות ןיינב בלשל םיניינועמה (םינב) םיטנדוטסל תדעוימ תינכותה :דעלג תווח

.לאיראמ מ"ק 3 ,תוחפשמל תופידע ,םישדח םינוורק :הימחנ יפונ

.םידליל הייקחשמו היירפס ,דרשמ יתוריש ,הווקמ ,תסנכ תיב ,יאליג בר ןג ,םינש שולש דעו םישדוח 3 ליגמ םידליל ןועמ שי בושיב .(הצעומו בושיי יסימ ללוכ אל שדוחל ח"ש 350 :ריחמה םישידח םינאוורקב םירוגמה .תיתחפשמו המח הליהק םישפחמה םיקוורו תוגוז ,תוחפשמ טלוק ,הללכמהמ העיסנ תוקד שמח לש קחרמב אצמנ ,ןווגמ ימואל יתד ,יתליהק בושיי :םילחר

.םישדוח 12 הרכשה תפוקת – שדוחל רלוד 400 המלש ד"חי תרכשה .םימ + למשח ףטוש םולשת/ ןועברל קיש/ םיסורפ םיקיש :םימולשת .טנדוטסל רלוד 120 ריחמה .תזכורמ הסיבכל תורשפא ,הדימל ןחלוש ,לכוא תניפ ,ררקמ ,םיילמשח םייריכ ,םידגב ןורא ,תוטימ 2 ללוכ טוהירה ,רדחב םיטנדוטס 2 ,ןולס + הניש ירדח 2 ,הניג + עקרק תדומצ הינב ,ר"מ 50 הדיחי לדוג :"ריעב רפכ" םיטנדוטסה תונועמ

.דועו ,לאירא ילע ללוכ ,םייחל הניכמ ללוכ ,םיכרבא ללוכ - הלש ךשמהה תודסומו דוד ינב תיאבצ םדקה הניכמה תאצמנ ילעב .דועו ,ימואל חוטיב ,ראוד ,הירפס ,טרופס שרגמ ,רשוכ רדח ,היחש תכירב ,תוינק זכרמ םיללוכה ,םיאלמ םייתליהק םיתוריש בושיב :ילע

.דבלב רלוד 250 דואמ הלודג הניגו ,הסיבכ רדח ,םיפסונ םיתוריש םע היטבמא רדח ,םיתוריש רדח ,חבטמ ,לודג ןולס ,הניש ירדח 3-םירדח 4 תונב תוריד .דבלב רלוד 100 הלודג הניג ,הסיבכ רדח ,היטבמא רדח ,םיתוריש רדח ,חבטמ ,ןולס ,הניש ירדח ינש-םירדח 3 תב הרידל .ח"ש 400 -ןאוורק .דבלב ח"ש 400 .םיתוריש ,םירבוחמ חבטמ םע ןולס ,הניש ירדח ינש תב תיבוקשא :הנובל הלעמ
םיבושייב תופסונ םירוגמ תויורשפא לע עדימ


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים