יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת עמק יזרעאל

םיטנדוטסה תונועמב תוטימ 336

הכניסה למתחם המעונות (מתוך אתר מכללת עמק יזרעאל)
(לאערזי קמע תללכמ רתא ךותמ) תונועמה םחתמל הסינכה
.הריעצ הריוואבו הקורי הביבסב ,הובג טרדנטסב םיחוורמו םיחונ םירדחב תוטימ 336 םיטנדוטסל עיצמ םחתמה .ריעלו הללכמל ליבומה שיבכל ךומסב ,לאערזי קמע יפונ לא ףיקשמו הלופעל תינופצה הסינכב םקוממה לאערזי קמע תימדקאה הללכמה לש םיטנדוטסה תונועמ םחתמ

תונועמה הנבמ
תונועמה ירדח

חדרים מרווחים ומרוהטים (מאתר מכללת עמק יזרעאל)
(לאערזי קמע תללכמ רתאמ) םיטהורמו םיחוורמ םירדח
.ריווא גוזימ תורידהמ תחא לכב ,ןכ ומכ .ררקמבו תונוראב רזבואמ חבטמ לכ .אסיכו םיפדמ ,יצחו הטימ ,םידגב ןורא ,הביתכ ןחלוש ללוכ רדח לכב טוהירה .םיפתושמ חבטמו ןולס ,םיתורישו תחלקמ ירדח 2 ,טנדוטסל לכל רדח - םירדח 4 תריד לכב .םיאושנ תוגוזל תוריד 24-ו םירייד 4 -ל תוריד 72 עיצמ תונועמה םחתמ

הריד רכש
.תיתוברת תוליעפו תועסה ,םיירוביצ םיחטש ןויקינ ,הנונרא ,טנדוטסל שדוחל םילקש 110 הבוג דע למשח ,םימ ימולשת לולכי הרידה רכש .שדוחל טנדוטסל םילקש 850 אוה ישדוחה הרידה רכש הבוג
.ח"ש 850 ךס לע ןודקיפב ךרוצ שי ןכ ומכ

טנדוטסל םיתוריש
.ריעב טרופסה ישרגמלו סינטה ןודעומל ,יוליבה ינודעומל ,באלק ירטנקל ,תינוריעה הירפסל ,תוברתה לכיהל בורק אצמנ תונועמה םחתמ .תלוכמו םיבשחמ רדח ,הסיבכ רדח ,תונועמב םיררוגתמה םיטנדוטסה תחוורל ברע ידימ חותפה ןודעומ םייק תונועמה םחתמב

ישומיש עדימ
הלבקל םינוירטירק
.תונועמה לש הלבקה תדעו רושיא שרדנ ןכ ומכ .הללכמה תלהנה רשאתש רחא לולסמ לכו (תוחפל תויעובש תועש 25 וא תוכז תודוקנ 30 לש םומינימ םע) םיימדקא םדק םידומילב וא ןושאר ראותל םיימדקאה םידומילה לולסמב דומלל דמעומה לע

המשרה
.הללכמה רתאמ ודירוהל וא םיטנדוטסה ןקיד דרשמ תזכרמ לצא לבקל ןתינ ספוטה תא ."תונועמב רוידל השקב" ספוט תועצמאב השעת הינפה .הללכמב םידומילל םתמשרה םע דימ תונועמל םשריהל השקבב ונפי ,תונועמב רוגל םישקבמה םיקיתו םיטנדוטסו םישדח םידמעומ
:תבותכל (םושר ץלמומ) ראודב חולשל שי ,םירושיאה ףוריצב ,השקבה יספט תא
,לאערזי קמע תימדקאה הללכמה
םיטנדוטסה תונועמ תלהנמ דרשמ
19300 לאערזי .נ.ד


םשמ םיאורש םירבד
נוף עמק יזרעאל הנשקף מהמעונות
נוף עמק יזרעאל הנשקף מהמעונות
מטבח המצוייד במקרר ובכיריים חשמליים
מטבח המצוייד במקרר ובכיריים חשמליים
מכללת עמק יזרעאל. מראה כללי
מכללת עמק יזרעאל. מראה כללי

םיפסונ םיטרפל
ןיול תנע - םיטנדוטסה ןקיד דרשמ תזכרמ
.14:00-15:00 ,10:00-12:00 :הלבק תועש
04-6423565 :סקפ ,04-6423431 :םירוריבל
anatle@yvc.ac.il


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים