יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת גליל מערבי

םידקומ רפסמב רויד תונורתפ

קמפוס מכללת גליל מערבי
יברעמ לילג תללכמ סופמק
.לכוא תניפ ןחלושבו ררקמב דיוצמ ףירצב חבטמ לכ ןכ ומכ .תוריגמ תדישו הירפס ,ןורא ,הטימב םיטהורמ םיפירצב םירדחה .רדחב ודבל ררוגתמ טנדוטס לכ .(ינוניב רדחו לודג רדח) םירדח ינש הריד לכבו ,תודרפנ תוריד יתש ףירצ לכב רשאכ םיפירצב םיררוגתמ םיטנדוטסה .םיטנדוטס 10-ל תונועמ םנשי (לילגה ןתסוב בשומ ךותב) יברעמ לילג תללכממ תינופצ מ"ק 2 -כ ,םיפוח רפכב

.(הנשב תועש 180) תויעובש תועש 6 לש ףקיהב וכע ריעב תיתרבח תוליעפב םיביוחמ תורידב םיררוגתמ רשא םיטנדוטסה ,הז טקיורפ תרגסמב .רדחב ודבל ררוגתמ טנדוטס לכ רשאכ םיטנדוטס 13 תוסלכאמו תוטהורמו תוצפושמ תורידה .וכע ריעב םיטנדוטס תוריד 7 הללכמה תושרל .וכעב םירוגמה טקיורפ ונשי ףסונב

.דחא טנדוטס ררוגתמ רדח לכב .םירדח 4 – 3 תונב תוריד םיאכז םיטנדוטס תושרל דימעמ ףונמ רעונה רפכ ,ןכ ומכ

ישומיש עדימ
הלבקל םינוירטירק
:םיאבה םינוירטירקב תובשחתה היהת .םיטנדוטסה תונועמב ררוגתהל השקב שיגהל יאשר יברעמה לילגה תללכמב דמולה טנדוטס לכ
.תיבהמ יפרגואיג קחרמ -
.תויעובש דומיל תועש 12 -
.ת/דמעומה םע ןויאר -
.םישדח םילועו םיררחושמ םילייחל ןתנית תופידע -

המשרה
.םידומילה תנש ףוס דע תונועמה רובע םולשתה עצבתי וכלהמב רשא טנדוטסל הללכמה ןיב הזוח ךרעי ,תונועמל לבקתיו הדימב .תונועמה זכר םע תישיא השיגפ םאותת תונועמב ררוגתהל שקבמה טנדוטס לכל .(תיתרבח תוברועמל הדיחיבו טנאקידה ידרשמב םיאצמנ םיספטה) 5 'סמ ןיינבב תיתרבח תוברועמל הדיחיה ידרשמב תונועמה זכרל שיגהלו הנומת ףוריצב תונועמל השקב ספוט אלמל שי

הריד רכש
:םיפוח תונועמ
שדוחל ח"ש 840 - ףירצב לודג רדח
שדוחל ח"ש 800 - ףירצב ינוניב רדח
.םימו למשח , הנונרא ימולשת םיללוכ םניא םיריחמה
.זגה תרבחמ רישי ןפואב זג ןולב םינימזמ םיטנדוטסה ,ןכ ומכ

:וכע רויד טקיורפ
.תיב דעוו םימ הנונרא למשח יסימ + טנדוטסל ח"ש 350 – ילמס אוה הרידה רכש םולשת

:ףונמ רעונה רפכ
.שדוחל למשח םולשת ח"ש 50 -ו , םימ יסימ ללוכ , שדוחל ח"ש 625 הריד רכש

ץוביש
.טנדוטסה ןוצרב תובשחתה שי .םידומילב קתו יפ לע עבקיי

ףסונ עדימל
:םיאבה םינופלטב גרבנלוו ןליא ,תונועמה זכרל תונפל ןתינ
052-3869513 / 04-9015285


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים