יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכללת ספיר

הביבסה יבושיב םיפסונ רויד תונורתפו תונועמב תוטימ 185

מגורים בסביבה ירוקה. קיבוץ ניר עם
םע רינ ץוביק .הקורי הביבסב םירוגמ
.ךומסה "םיביא" םיטנדוטסה רפכב רויד לבקל םילוכי םילוע םיטנדוטס ,ףסונב .תוצובקלו םידדובל רויד תודיחי םיעיצמה - םיבשומו םיצוביק - הביבסה יבושיי דעו ,"רוגימע" תרבח ידי לע לעפומה ,תורדשב הללכמה לש תונועמה םחתממ לחה :רויד תויורשפא ןווגמ תורדשבש ריפס תללכמב םיטנדוטסל

םירוגמה תויורשפא
רוגימע תונועמ
.ררוואמו ןורא ,הדיש ,הירפס ,אסיכ ,הביתכ ןחלוש ,הטימ הניש רדח לכב .חבטמ תונוראו םוקמוק ,תוילמשח םייריכ ,לגורקימ ,ררקמב דיוצמה חבטמו תחלקמ ,םיתוריש ,הניש ירדח השולש דע םיינש הריד לכב .השולשל היינשה תיצחמהו םיטנדוטס ינשל תודעוימ ןהמ תיצחמכ ,תוריד 75 תונועמה םחתמב ."רוגימע" תרבח ידי לע םילעפומו ,הללכמהמ מ"ק 2.5-כ לש קחרמב ,תורדש ריעה ךותב םימקוממ "רוגימע" תונועמ

.(םיריידה ןובשח לע איה הסכמהמ הגירח לכ) .ישדוח-וד ןובשחל ל''ש 140 וא ישדוח למשח ןובשחל ח''ש 70 ללוכ .שדוחל ריידל ח"ש 590 לע דמוע הרידה רכש

08-6899202 :סקפ .08-6610544 וא 052-8321678 וא (2505 החולש) 08-6899203 ןופלטב ,הכלמ בקעי ,רוגימע גיצנ םע רשק רוציל ןתינ המשרהו םיפסונ םיטרפל .ילמס ריחמב טנרטניאב השילגו םוליצ יתוריש ובו ןודעומ םייק .ילמס םולשתב הסיבכ שביימ םג ללוכה הסיבכ רדח :תונועמה םחתמב םיפסונ םיתוריש .(1 'סמ וק) תירוביצה הרובחתה תרזעב איה הללכמה סופמקל העגהה

הזע רפכ ץוביק
.תוילמשח םייריכו לגורקימ ,ררקמ שי חבטמ לכבו שידח טוהירב תוטהורמו תוגזוממ תורידה לכ .םיפתוש השולשל תדעוימה תחא הריד תמייק ,ףסונב .אסכו הביתכ ןחלוש ,ןורא ,הטימ שי הניש רדח לכב .םיתורישו תחלקמ ,ןוחבטמ ,ןולס ,הניש ירדח ינש הבו םיטנדוטס ינשל תדעוימ ןהמ תחא לכ ,תוריד שש שי ןיינב לכב .םיטנדוטס 25-ל רויד םיעיצמה תונועמ יניינב ינש ,הללכמהמ העיסנ 'קד 10-כ םקוממה הזע רפכ ץוביקב

.שדוחל ח''ש 50 איה םג הלעת (טוה לש) היזיוולטל תורבחתהו ,הרידל ח''ש 50 הלעי טנרטניאל רוביח .םירכושה ידי לע יאמצע ןפואב םלושי למשחה ןובשח .הנונראו םימ ימולשת ללוכו שדוחל ח"ש 850 אוה טנדוטסל הרידה רכש
.םירדח ינש תורידל הנכופהת דיחיה תורידש ךכ ,ד"ממ הנביי תיחכונה הנשה ךלהמבש אוה ןורתיה ךא ,ללכ דויצ אלל תורכשומ תורידה .שדוחל ח''ש 900-1200 ןיה םיענ םיריחמה .תונווגמ דיחי תוריד ריכשהל ןתינ ,ףסונב
.תוברת תויוליעפ ןווגמ ,רשוכ רדחו הכירב ,הסיבכ יתוריש ,הירפס ,("רפכה תינוינק") תונח ,האפרמ :(םולשתב םקלח) ץוביקה עיצמש םיפסונ םיתוריש

.תירוזאה הצעומה לש תועסהב וא 353,351 סובוטואה יווקב הנממו הללכמל עיגהל ןתינ
rooms@barak.net.il 08-6809227 תינור :רשק תריציל
:קישורים
הזע-רפכ ץוביק לש טנרטניאה רתא

םע רינ ץוביק
:םיטנדוטס 120-כל רויד תונורתפ רפסמ עיצמו הללכמה סופמקמ מ"ק 3-כ לש קחרמב םקוממ םע רינ ץוביק

.ןאוורקה תוכיא יפ לע שדוחל טנדוטסל ח"ש 550-800 ןיב ענ הרידה רכש .חבטמ תונוראו ררקמ םע ןוחבטמ ןאוורק לכב .אסיכו ןחלוש ,הטימ ,ןורא םע הניש ירדח ינש ןאוורק לכב .םירייד ינשל דחא לכ םידעוימה םינאוורק העבש -

.שדוחל טנדוטסל ח"ש 850-900 ןיב ענ הרידה רכש .חבטמ תונוראו ררקמ םע ןוחבטמ הדיחי לכב .אסיכו ןחלוש ,הטימ םע הניש ירדח ינש הדיחי לכב .םיטנדוטס ינשל ןהמ תחא לכ ,רויד תודיחי 22 -

.שדוחל ח"ש 1050 אוה הרידה רכש .תונוראו ררקמ םע ןוחבטמו אסיכ ,ןחלוש ,הטימ ,ןורא תחא לכב ,תויאמצע רויד תודיחי 50-כ -

.שדוחל ח''ש 35 הלעי (טוה) םילבכל רוביחו ,שדוחל ח''ש 90 הלעי טנרטניאל רוביח.םיריידה ידי לע םלושמ למשחה ןובשח וליאו ,הנונראו םימ ללוכ הרידה רכש רוידה תונורתפ לכב

.050-7549713 ,08-6809970 הילמע םע רשק רוציל ןתינ המשרהלו םיפסונ םיטרפל .באפו תילוכרמ ,(םולשתב) הסיבכ :ץוביקה עיצמש םיפסונ םיתוריש .טנרטניאל רוביח תדוקנו ריווא גוזימ שי תודיחיה לכב
:קישורים
םע רינ ץוביק לש טנרטניאה רתא


םירדחל טבמ
חדר שינה מצויד בקיבוץ ניר עם
חדר שינה מצויד בקיבוץ ניר עם
יחידת דיור בקיבוץ ניר עם
יחידת דיור בקיבוץ ניר עם
מטבחון ופינת אוכל בחדר בקיבוץ
מטבחון ופינת אוכל בחדר בקיבוץ

םיסלפמ ץוביק
.םימו למשח ימולשת אלל ךא הנונרא ללוכ רייד לכל שדוחל ח"ש 750 אוה הרידה רכש .לגורקימבו ררקמב דיוצמה חבטמו תחלקמ ,םיתוריש ,אסיכו ןחלוש ,ןורא ,הטימ םהבו ד"ממ םהמ דחא רשאכ ,םירדח ינש הריד לכב .םירייד ינשל תחא לכ תודעוימה תוריד 36 ללוכ ץוביקה לש תונועמה םחתמ .םיטנדוטס 100 לעמל רויד תונורתפ עיצמו הללכמה סופמקמ מ"ק 2.5-כ לש קחרמב םקוממ םיסלפמ ץוביק

.למשחו םימ ימולשת ללוכ אוהו שדוחל ח"ש 1000 אוה ןהב הרידה רכש .ררקמב דיוצמה חבטמו תחלקמ ,םיתוריש תוללוכו אסיכו ןחלוש ,ןורא ,הטימב תוטהורמה ,תוגזוממ אל תויאמצע רויד תודיחי 40 לעמ ץוביקב תומייק ,ףסונב

050-8856990 ,08-6804367 הדוארב לחר :המשרהלו םיפסונ םיטרפל .ןודעומו (םולשת אלל) הכירב ,םולשתב הסיבכ יתוריש :ץוביקה עיצמש םיפסונ םיתוריש


בנין המעונות בקיבוץ מפלסים
בנין המעונות בקיבוץ מפלסים
חדר במעונות קיבוץ מפלסים
חדר במעונות קיבוץ מפלסים
מטבח מצויד - קיבוץ מפלסים
מטבח מצויד - קיבוץ מפלסים

"םיביא" םיטנדוטסה רפכ
.08 -6890713 :םיפסונ םיטרפ .טרופס ישרגמו רשוכ רדח ,הסיבכ רדח ,תלוכמ ,תסנכ תיב ,םיבשחמ רדח ,ואדיוו היזיוולט ללוכה ןודעומ ,לכוא רדח :םיטנדוטסל םיתוריש ןווגמ עיצמ רפכה .םומיח רונתו זג םייריכ ,ררקמב דיוצמה חבטמו םיתוריש ,תחלקמ ,ןולס ,תונוראו תונחלוש,תואסיכ ,תוטימב םיטהורמ הניש ירדח ינש הדיחי לכב .רדחב םיינש ,םיטנדוטס העברא םיררוגתמ ןהמ תחא לכב ,רויד תודיחי 100 רפכב .תילארשיה הרבחב םתובלתשהו םתטילק ךילהתב עייסמו םילוע םיטנדוטסל דעוימ תורדשל ךומסה "םיביא" םיטנדוטסה רפכ

יבצ הדש בשומ
.עפשב בחרמו תויטרפ עיצמ םוקמה םהירבדל .בשומב וביצהש םיגזוממו םיחוורמ םינאוורק םיעיצמ בשומה ישנא .דבלב העיסנ העש עברכ אוה הללכמל בשומהמ קחרמהו םיטנדוטס ינפב וירעש תא חתפ בשומה

תופסונ םירוגמ תויורשפא
הביבסה יצוביקב םירוגמ
:םיצוביקה יגיצנ םע רשק רוציל ןתינ םירחא םיצוביקב רויד תויורשפא לע םיטרפל
זיקים מעין דרורי, 08-6746673 או 052-3962520
ניר עם עמליה: 08-6809970 או 050-7549713
נגבה חיים שומר: 08-6774711 או פקס: 08-6774908
גבים: מוני חברוני, 08-6802303, 050-7523042
אור הנר: שמעון לוין, טלפון 08-6802676, 050-7269902
ארז: יהודית בר לב, טלפון 08-6801360, 052-2949861
ברור חיל: מריו הירש או שושנה אברבוך, 08-6803414, 050-3130393
דורות: שאול גפן, טלפון 08-6808041, 050-7267348
כיסופים: שלמה ארבל, טלפון 054-7917989
נחל עוז: משה כהן, 08-6805230, 054-7917426
סעד (דתיים בלבד): דני לזר: 08-6800522 או 052-3934520
רוחמה: לילי שיפר, 054-7995258, 08-6807745


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים