יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
אוני' בן גוריון - קמפוס אילת

ינרדומו שדח םירוגמ םחתמ

בניין המעונות באילת - מתחם מגורים מודרני
ינרדומ םירוגמ םחתמ - תליאב תונועמה ןיינב
.א"עשת ל"הנשב םינושארה םיטנדוטסה תא סלכאש (העבש ךותמ ןושאר ןינב) תליאב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא סופמקב רטכש הנורבאו ןאירב ש"ע םיטנדוטסה תונועמ ןיינבב רויד הידימלתל העיצמו ,2002 תנשב הירעש תא החתפ תליא ריעה ימורמב תמקוממה ןוירוג-ןב תטיסרבינוא תחולש
.םיכנ תוריד 2-ו תוגוזל תוריד 4-בו (ולשמ רדח טנדוטס לכל) םידרפנ םירדח 60-ב תליאב הטיסרבינואב םיטנדוטסה תונועמב וררוגתי םיטנדוטס 72

המשרהו הלבק
.הטיסרבינואה לש טנרטניאה רתאב גישהל ןתינ המשרה יספט .רבמטפס עצמא דע איה תונועמל המשרהה .םידומילה לולסמו ןושיע ילגרה ,ןימ יפ-לע עצבתמ תונועמל ץובישה .הלעמו תועש תכרעמ יצח םידמולה ,תליא ריעה יבשות םניאש םיטנדוטס תונועמב רוגל םיאכז

shubelly@bgu.ac.il :ל"אודב וא 08-6304538 :סקפב ,08-6304554 :ןופלטב ,לאיזוע הרפע םיטנדוטסה טאנקיד תריכזממ שקבל ןתינ םיפסונ םיטרפ

תונועמה הנבמ

ישנן 6 חלופות דיור וניתן לבחור כיצד לשלם את שכר הדירה
הרידה רכש תא םלשל דציכ רוחבל ןתינו רויד תופולח 6 ןנשי
.הסיבכ ישביימו הסיבכ תונוכמ םידמוע תונועמב םיררוגתמה םיטנדוטסה תושרל
.םילבכב היזיוולטלו ןופלטל ,(תיאטיסרבינואה תשרה) טנרטניאל רוביח תודוקנ ,דרפנב רדח לכל תוסיו תרשפאמה ריווא גוזימ תכרעמ ,(םיתורישו תחלקמ םידומצ םירדח 2 לכל) םיתורישו תוחלקמ ירדח 2 ,(יטרפ רדח טנדוטס לכל) ,םירוגמ ירדח 4 ,הדובע / לכוא תניפ ,ןולס ,חבטמ (דחוימב הובג טרדנטסב הנבנש) תונועמה ןינבב הריד לכב
.(יוקינ ילכו ןויקינ ירמוח ,לושיבו לכוא ילכ ,תוכימש (X12) םיעצמ) ישיא דויצל גואדל תונועמה ירייד לע
.תמלוה ןויקנ תמרב תוקזחותמ תורידהש אדוול תורידב םיעובק םירוקיב עצבת הטיסרבינואה תלהנה .םיריידה תוירחאב תורידה ןויקינ

הריד רכש
.ח"ש 1,100 אוה דדוב ריידל ריחמה הניש ירדח 4 תב הרידל
.ח"ש 1,100 אוה דדוב ריידל ריחמה גוזל הרידל
.ח"ש 1,300 אוה דדוב ריידל ריחמה תספרמו הניש ירדח השולש תב הרידל

.הריד לכל םיפתושמ למשחהו םימה תונובשח ןכ לעו םייתריד םימהו למשחה ינומ
.הרידה ירייד ןיב קלוחמ בויחהו הריד לכב למשח הנומ תאירק תכרענ הפוקת ידימ

.ל"הנש לכל ח"ש 360 לש םירוגמה ירדחב טנרטניא רוביח לע (םייתנש-דח םימוכס) הבוח ימולשת םלשל םיטנדוטסה לע הרידה רכשל ףסונב

תונועמבו םירדחב םינקתמ

המתחם כולל שירותים ומתקנים לרווחת הדיירים
םיריידה תחוורל םינקתמו םיתוריש ללוכ םחתמה
.הממיב תועש 24 תשיואמה הלבק תדמעו רקונס תונחלוש ,טנרטניא תודמע ,רב סנאד ,טקרמינימ ,ןונזמ ,הסיבכ רדח ,רשוכ ןוכמ ,תוחתלמ ,הייחש תכירב שי ומצע תונועמה ןיינבב .ילמשח םוקמוקו תילמשח הטלפ ,ררקמ ,לודג ןורא ,תואסיכ ,תונחלוש ,תודיש ,תוטימ :ןוגכ םידימלתל ץוחנה דויצב םיטהורמ םירדחה


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים