יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
גבעת וושינגטון

םינאוורקו םינורוגמב תוטימ 140

הכניסה לקמפוס גבעת ושינגטון (תצלום באדיבות המכללה)
(הללכמה תובידאב םולצת) ןוטגנישו תעבג סופמקל הסינכה
.(הנממו הנחתה לא םניח תועסה הליעפמ הללכמה) הנבי לש תבכרה תנחת תועצמאבו סובוטוא יווק תועצמאב ץראה יבחר לכמ שיגנ סופמקה .ךכב םיניינועמה םיאושנ תוגוזלו םיקוור םיטנדוטסל סופמקה חטשב רויד תונורתפ העיצמ הללכמה .םילשורימו ביבא לתמ העיסנ העש יצחכ לש קחרמב ,הרדגל דודשא ןיב ןבר תיב תמוצב םקוממ "ןוטגנישו תעבג" ךוניחל יתדה סופמקה

תונועמה הנבמ
.םישדוח 10 -ל טנדוטסל שדוחל םילקש 480 לש ישדוח הריד רכשב ,תוילמשח םייריכבו ררקמב דיוצמה ןוחבטמ תללוכו תואסכו ןחלוש ,םידגב ןורא ,תוטימב תטהורמ ,םיטנדוטס 3 דע 2 - ל םירוגמ תדיחי ,ר"מ 23 -כ לש לדוגב תיבוקשא וא ןורוגמ העיצמ הללכמה :םיקוור םיטנדוטסל

.שדוחל םילקש 800 לש הבוגב הריד רכש .ר"מ 23 -כ לש לדוגב תיבוקשא וא ןורוגמ העיצמ הללכמה :םיאושנ םיטנדוטסל

.שדוחל םילקש 1,200 לש הבוגב הריד רכשב .םיתורישו תחלקמ ,חבטמ ,ןולס ,הניש ירדח 2 :ללוכה ר"מ 46 לש לדוגב ןאוורק העיצמ הללכמה :םידלי םע םיאושנ םיטנדוטסל

.הניגב לופיטו הנונרא ,םימ רובע םולשתה תא ללוכ הרידה רכש
.ןופלטו למשח תכירצ רובע םולשת ללוכ וניא אוה ךא

םיטנדוטסל םיתוריש
.הווקמו תסנכ תיב ,ןכו ןודעומו תלוכמ ,לכוא רדח םימייק םיטנדוטסה תושרל ,ןכ ומכ .םולשת אלל תויוליעפו םיגוח ןווגמ םיטנדוטסל עיצמ זכרמה .יעוצקמ רשוכ רדחו הרוקמ הכירב ,לגרודכו לסרודכ ישרגמ ,טרופס םלוא ללוכה תואירב זכרמ לעופ סופמקב .תיתדה םידמולה תייסולכוא לש היפואל םימאתומה םיתוריש העיצמ הללכמה

ישומיש עדימ
הרידה רכש
.טנרטניאל תיתשת תמייק תודיחיה לכב .ןופלטו למשח ימולשת ללוכ וניאו הנונראו םימ ימולשת ללוכ הרידה רכש .שדוחל םילקש 1,200-ב החפשמל ןאוורקו ,יושנ גוזל שדוחל םילקש 800 ,םיקוורל שדוחל םילקש 480 אוה ןורוגמל ללוכה הרידה רכש

םיפסונ םיטרפל
1800-280-281 ,08-8511503 : םושירה רודמ


תונועמל טבמ
חזית מבנה כיתות הלימוד
חזית מבנה כיתות הלימוד
ירוק בקמפוס הדתי לחינוך
ירוק בקמפוס הדתי לחינוך
לימודים ומגורים בסביבה ירוקה
לימודים ומגורים בסביבה ירוקה


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים