יורם לימודים פורטל הלימודים והסטודנטים
    1. חפש

מדריך המעונות
בחר קמפוס:
מכון ויצמן

תויגוז רויד תודיחיב תוטימ 170

מכון ויצמן
ןמציו ןוכמ
.היזיוולט םע ןודעומו הסיבכ רדח םוקמב םיאצמנ םיטנדוטסה תושרל .דיחי טנדוטסל רויד תדיחי תרכשה לקשית השקב יפ לע .תחלקמו םיתוריש שי רויד תדיחי לכב .ילמשח םוקמוקו לושיב תטלפ ,ררקמ ללוכה ןוחבטמו ,ןחלוש ,ןורא ,תוטימ יתש ללוכ טוהירה .םיטנדוטס ינש םינכתשמ ןהמ תחא לכבו ,ןוכמה יחטשב תורוזפ רוידה תודיחי .ןוכמבש "גרבנייפ תשרדמ"ב םימדקתמ םיראת תארקל םידמולה םיטנדוטס 170-כ םיסלכאמ ןמציו ןוכמב םיטנדוטסה תונועמ
.שדוחל ח''ש 40 לש תולעב יטוח רוביח םקלחבו יטוחלא טנרטניא םייק םירדחהמ קלחב

המשרהו ד"כש
.םיריידה תומכו וביט ,רדחה לש ולדוג יפ לע ,שדוחב םילקש 1,250-ל 500 ןיב ענ הרידה רכש
.םימו למשח ,הנונרא ללוכ ריחמה
nfinfo@weizmann.ac.il :ינורטקלאה ראודב וא ,08-9344114 סקפ ,08-9342924 'לט :םיטרפל .השרדמה ךרד תורישי תעצבתמ המשרהה

תונועמל תואכז
:םיאבה םיסוטטסב םידלי אלל םיאושנ וא ,םיקוור םידימלתל רתומ תונועמב רויד

(םהיניבמ םדקומה) הזתה תשגה דעמוממ שדוח דע וא ,םידומילה תליחת דעוממ םישדוח 27 דע - ינש ראותל ןיינמה ןמ דימלת

(םהיניבמ םדקומה) הזתה תשגה דעוממ שדוח דע וא ,םידומילה תליחת דעוממ םישדוח 60 דע - ישילש ראותל ןיינמה ןמ דימלת

דבלב תחא הנש דע םירוגמל יאכז - חרוא דימלת


ייעוץ אישי חינם
בוא נמצא ביחד את מוסד
הלימודים המתאים לך ביותר
פנייתך נשלחה בהצלחה
X
עשה לנו לייק ונמשיך לעזור לך גם בפייסבוק
המלגות הכי שוות
מתי יש ימים פתוחים
תחומי לימוד חדשים