מלגות עידוד המצוינות לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ז - תל חי
המכללה האקדמית תל חי
תאור המלגה: - סטודנטים בעלי ציון פסיכומטרי מינימלי כפי שמצוין לעיל ושזוהי להם שנת הלימודים הראשונה בחוג והלומדים תכנית לימודים.
- הקצאת המלגה לסטודנטים תהיה על בסיס גובה ציון המבחן הפסיכומטרי של המממש את לימודיו ובהתאמה למספר המלגות המוקצות על ידי המכללה ועל פי תאריך מימוש הלימודים כפי שיופיע במערכת המכללה הממוחשבת.
- שילוב אקדמי באמנויות, בוגרי המרכז האקדמי לנוער על בסיס תאריך מימוש הלימודים ובהתאם למספר המלגות המוקצות בשנה זו.
- בני העדה הדרוזית, על בסיס תאריך מימוש הלימודים ומצב כלכלי ובהתאם לנוהל וועדת מלגות המשותפת למכללה ולעדה.

הענקת מלגות ההצטיינות על פי תנאי קבלה תינתן בכל חוג על פי תנאי הקבלה הנדרשים לו על פי הפירוט הבא:

- החוג לביוטכנולוגיה: פסיכומטרי 650 (6 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג לפסיכולוגיה: פסיכומטרי 650 (5 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח מאושר לחלוקה).
- החוג למדעי המחשב: פסיכומטרי 630 (10 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג למדעי הסביבה: פסיכומטרי 600 (8 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג למדעי התזונה: פסיכומטרי 650 (4 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג למדעי המזון: פסיכומטרי 600 (7 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג למדעי החי: פסיכומטרי 600 (5 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג לכלכלה וניהול: פסיכומטרי 610 (4 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג לכימיה: פסיכומטרי 570-600 (14 מלגות מאושרות, 8,000 ש"ח לחלוקה).
- החוג למזרח אסיה: פסיכומטרי 570-600 (6 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- שילוב אקדמי באומנויות: ללא מגבלת פסיכומטרי (6 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- בוגרי המרכז האקדמי לנוער: ללא מגבלת פסיכומטרי (2 מלגות מאושרות, 7,000 ש"ח לחלוקה).
- בני העדה הדרוזית: מדעים פסיכומטרי 600 (8 מלגות מאושרות, 5,000 ש"ח לחלוקה).
- מלגות הצטיינות: פסיכומטרי 730 ומעלה (2 מלגות מאושרות, 10,000 ש"ח לחלוקה).

* סטודנט במסלולי מלגות העידוד יימצא ראוי למענק לאחר שיתחייב כי יעמוד בתנאים הבאים:
- להתחיל ולסיים את הלימודים לתואר במסגרת מספר שנות הלימוד המינימליות (תקניות) שנקבעו למסלול בו הם לומדים, אלא אם נקבע אחרת ע"י גורם המוסמך לכך במכללה.
- בשנת לימודיו הראשונה במכללה ילמד הסטודנט קורסים בהיקף שלא יפחת מ - 36 נקודות זכות, אלא אם נקבע אחרת ע"י גורם המוסמך לכך במכללה.
- המלגה אינה מותנית בביצוע פעילות חברתית.
- מקבלי המענק שמכל סיבה שהיא יפסיקו את לימודיהם או שלימודיהם יופסקו מכל סיבה שהיא, יידרשו להחזיר את המענק בתוך 30 יום, מיום הפסקת הלימודים.
- אין כפל מלגות.
- המלגה תינתן בשני מועדים, 50% בכל מועד. המועד הראשון - תום סמסטר א', המועד השני - תום סמסטר ב'. המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט.
* פרסום: פרסום המלגה באחריות מחלקת שיווק על פי המקובל במכללה ובהתאם לתכנית השיווק המכללתית.
* איתור הסטודנטים: באחריות מדור מלגות במשרד הדקן.

פרטי התקשרות
ד.נ. גליל עליון, תל-חי טלפון: 04-8181855
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
email
רחוב
עיר
מין
שנת לידה
אני מסכים/ה לשליחת פירסום